ثبت نام شدگان كارگاه


ردیفنام و نام خانوادگیعنوانعنوان کارگاهتاریخساعت مکان
 1 حسین آقاملائی  PhD  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 2 مريم آل طه  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 3 محمد ابوالحسینی  Resident  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 4 رژین احمدزاده  Student  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 5 پگاه احمدی  Student  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 6 سپیده اسدی  Student  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 7 محسن افروزي فر  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 8 خیرالله اولادحاجی  Other Specialist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 9 مهرگان بابامحمدی  PhD  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 10 فاطمه بصیری  Student  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 11 مرتضی بهره یی  Other Degree  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 12 نیما بهشتی زاده  Resident  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 13 مژگان پاک بین  Optometrist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 14 سمیه پیروزمند  PhD  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 15 رامین پیغمبری  Other Degree  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 16 مهسا  پیوسته نژاد  Student  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 17 امیر تبریزی  General Practitioner  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 18 محمد تقوي رفسنجاني  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 19 ويدا توکلي  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 20 میترا توکلی  MD, PhD  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 21 پوریا جلالیان  Medical Doctor  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 22 عاطفه جهاندیده  Student  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 23 شبنم  جوانزاد  PhD  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 24 زهرا حاتمی ورزنه  Other Degree  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 25 مریم حاجی زاده  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 26 سمیرا حسن زاده  Optometrist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 27 حميدرضا حسني  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 28 محسن حسين زاده مالكي  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 29 بختيار حسيني  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 30 زینب حسین پور  Other Degree  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 31 سروشا خیاط  Other Degree  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 32 دنا دالمن  Student  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 33 رايموند دانليانتن  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 34 فرخ دبيري  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 35 روزبه دوست خواه  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 36 فیصل راحت  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 37 منصور راد  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 38 علی زندیه  Student  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 39 راحله  سالاری  PhD  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 40 سحر سلیمان زاده  Student  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 41 مرضیه سلیمی  Student  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 42 كـيـانا  سهـرابـى  Student  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 43 فاطمه سوری  PhD  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 44 مهدی شریف زاده  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 45 سارا  شفیع  PhD  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 46 سيامك شكرالهي  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 47 سید شمس  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 48 محمدمهدی شهبازی  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 49 مسعود صادقی  PhD  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 50 علي صادقی طاری  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 51 فاطمه صنیع جهرمی  PhD  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 52 نیکی طالبی  Student  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 53 سید امیرپویا عالم زاده  Resident  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 54 زهرا عامری  Student  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 55 ماندانا عسکری  Student  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 56 اعظم علواني  Optometrist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 57 فاطمه عليپور  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 58 محسن علی پور  PhD  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 59 سجاد عموئی ششکل  Student  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 60 امیر غفاری  Student  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 61 علیرضا فارسی نژاد  PhD  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 62 جواد فريماني  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 63 بهزاد قادري  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 64 سیده فاطمه قالیبافان  General Practitioner  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 65 مسعود گلستانباغ  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 66 حمید لطیفی نوید  PhD  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 67 علیرضا محمدزاده  Student  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 68 مریم محمدزاده  General Practitioner  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 69 مرتضي مرتضوي فرد  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 70 مریم ملکوتی نژاد  PhD  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 71 ملیکا منصوری نیا  Other Degree  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 72 سيدمحمدحسين موسوي نيك  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 73 بابک میکائیلی  Student  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 74 نغمه نادمی  Student  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 75 فاطمه نوری  Student  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 76 حمید نوری احمدآبادی  Student  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 77 حميدرضا نيك بين  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 78 سمیه هاشمیان فرحصاری  Optometrist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 79 رضوان کاکولوند  Student  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 80 ملیحه کریمی  PhD  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 81 حسین آقاملائی  PhD  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 82 مريم آل طه  Ophthalmologist  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 83 محمد ابوالحسینی  Resident  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 84 رژین احمدزاده  Student  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 85 پگاه احمدی  Student  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 86 سپیده اسدی  Student  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 87 مهرگان بابامحمدی  PhD  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 88 فاطمه بصیری  Student  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 89 سيامك بلالي  Ophthalmologist  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 90 نیما بهشتی زاده  Resident  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 91 سمیه پیروزمند  PhD  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 92 علیرضا پیمان  Ophthalmologist  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 93 امیر تبریزی  General Practitioner  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 94 محمد تقوي رفسنجاني  Ophthalmologist  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 95 ويدا توکلي  Ophthalmologist  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 96 میترا توکلی  MD, PhD  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 97 عاطفه جهاندیده  Student  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 98 شبنم  جوانزاد  PhD  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 99 زهرا حاتمی ورزنه  Other Degree  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 100 کیانا حسن پور  Resident  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 101 حميدرضا حسني  Ophthalmologist  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 102 محسن حسين زاده مالكي  Ophthalmologist  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 103 بختيار حسيني  Ophthalmologist  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 104 سروشا خیاط  Other Degree  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 105 دنا دالمن  Student  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 106 رايموند دانليانتن  Ophthalmologist  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 107 فرخ دبيري  Ophthalmologist  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 108 محمد علی درخشان  Other Specialist  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 109 منصور راد  Ophthalmologist  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 110 علی زندیه  Student  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 111 كـيـانا  سهـرابـى  Student  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 112 فاطمه سوری  PhD  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 113 سارا  شفیع  PhD  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 114 هدی شمس نجف آبادی  PhD  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 115 محمدمهدی شهبازی  Ophthalmologist  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 116 علي صادقی طاری  Ophthalmologist  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 117 فاطمه صنیع جهرمی  PhD  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 118 نیکی طالبی  Student  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 119 حمیدرضا طلابی  Student  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 120 سید امیرپویا عالم زاده  Resident  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 121 زهرا عامری  Student  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 122 ماندانا عسکری  Student  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 123 اعظم علواني  Optometrist  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 124 محسن علی پور  PhD  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 125 سجاد عموئی ششکل  Student  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 126 امیر غفاری  Student  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 127 علیرضا فارسی نژاد  PhD  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 128 نازنین قادری نژاد  Student  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 129 سیده فاطمه قالیبافان  General Practitioner  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 130 علیرضا محمدزاده  Student  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 131 عباس مردانی  Student  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 132 مریم ملکوتی نژاد  PhD  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 133 بابک میکائیلی  Student  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 134 فاطمه نوری  Student  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 135 حميدرضا نيك بين  Ophthalmologist  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 136 حسین آقاملائی  PhD  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 137 مريم آل طه  Ophthalmologist  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 138 رژین احمدزاده  Student  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 139 پگاه احمدی  Student  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 140 سپیده اسدی  Student  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 141 مهرگان بابامحمدی  PhD  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 142 نگار برومند  Ophthalmologist  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 143 فاطمه بصیری  Student  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 144 نیما بهشتی زاده  Resident  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 145 مهرداد بهمنش  PhD  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 146 سمیه پیروزمند  PhD  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 147 امیر تبریزی  General Practitioner  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 148 میترا توکلی  MD, PhD  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 149 عاطفه جهاندیده  Student  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 150 شبنم  جوانزاد  PhD  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 151 زهرا حاتمی ورزنه  Other Degree  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 152 مریم حاجی زاده  Ophthalmologist  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 153 حميدرضا حسني  Ophthalmologist  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 154 محسن حسين زاده مالكي  Ophthalmologist  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 155 بختيار حسيني  Ophthalmologist  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 156 سروشا خیاط  Other Degree  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 157 دنا دالمن  Student  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 158 رايموند دانليانتن  Ophthalmologist  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 159 فرخ دبيري  Ophthalmologist  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 160 محمد علی درخشان  Other Specialist  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 161 فريده درودگر  Ophthalmologist  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 162 فیصل راحت  Ophthalmologist  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 163 منصور راد  Ophthalmologist  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 164 سيد مهدي رضايت  PhD  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 165 لیلا رضایی  Ophthalmologist  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 166 علی زندیه  Student  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 167 سحر سلیمان زاده  Student  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 168 مرضیه سلیمی  Student  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 169 كـيـانا  سهـرابـى  Student  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 170 فاطمه سوری  PhD  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 171 سارا  شفیع  PhD  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 172 محمدمهدی شهبازی  Ophthalmologist  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 173 مسعود صادقی  PhD  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 174 علي صادقی طاری  Ophthalmologist  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 175 فاطمه صنیع جهرمی  PhD  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 176 نیکی طالبی  Student  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 177 سید امیرپویا عالم زاده  Resident  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 178 زهرا عامری  Student  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 179 ماندانا عسکری  Student  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 180 محسن علی پور  PhD  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 181 سجاد عموئی ششکل  Student  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 182 امیر غفاری  Student  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 183 علیرضا فارسی نژاد  PhD  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 184 بهزاد قادري  Ophthalmologist  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 185 نازنین قادری نژاد  Student  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 186 سیده فاطمه قالیبافان  General Practitioner  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 187 علیرضا محمدزاده  Student  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 188 مرتضي مرتضوي فرد  Ophthalmologist  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 189 مریم ملکوتی نژاد  PhD  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 190 بابک میکائیلی  Student  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 191 فاطمه نوری  Student  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 192 حمید نوری احمدآبادی  Student  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 193 حميدرضا نيك بين  Ophthalmologist  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 194 رضوان کاکولوند  Student  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 195 حسین آقاملائی  PhD  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 196 محمد ابوالحسینی  Resident  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 197 رژین احمدزاده  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 198 پگاه احمدی  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 199 گلديس اسپندار  Ophthalmologist  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 200 سپیده اسدی  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 201 مهرگان بابامحمدی  PhD  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 202 فاطمه بصیری  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 203 نیما بهشتی زاده  Resident  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 204 مژگان پاک بین  Optometrist  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 205 سمیه پیروزمند  PhD  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 206 مهسا  پیوسته نژاد  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 207 امیر تبریزی  General Practitioner  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 208 محمد تقوي رفسنجاني  Ophthalmologist  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 209 ويدا توکلي  Ophthalmologist  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 210 میترا توکلی  MD, PhD  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 211 عاطفه جهاندیده  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 212 شبنم  جوانزاد  PhD  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 213 زهرا حاتمی ورزنه  Other Degree  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 214 حميدرضا حسني  Ophthalmologist  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 215 محسن حسين زاده مالكي  Ophthalmologist  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 216 بختيار حسيني  Ophthalmologist  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 217 زینب حسین پور  Other Degree  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 218 زهرا حيدري  Optometrist  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 219 سروشا خیاط  Other Degree  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 220 دنا دالمن  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 221 رايموند دانليانتن  Ophthalmologist  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 222 فرخ دبيري  Ophthalmologist  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 223 فیصل راحت  Ophthalmologist  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 224 علی زندیه  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 225 لیلا ستاریان  PhD  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 226 سحر سلیمان زاده  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 227 مرضیه سلیمی  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 228 كـيـانا  سهـرابـى  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 229 فاطمه سوری  PhD  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 230 مهدی شریف زاده  Ophthalmologist  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 231 سارا  شفیع  PhD  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 232 محمدمهدی شهبازی  Ophthalmologist  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 233 علي صادقی طاری  Ophthalmologist  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 234 فاطمه صنیع جهرمی  PhD  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 235 نیکی طالبی  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 236 حمیدرضا طلابی  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 237 سید امیرپویا عالم زاده  Resident  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 238 زهرا عامری  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 239 رومینا عبدی  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 240 ماندانا عسکری  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 241 مصطفي عظيم زاده  PhD  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 242 محسن علی پور  PhD  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 243 سجاد عموئی ششکل  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 244 امیر غفاری  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 245 علیرضا فارسی نژاد  PhD  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 246 سیده فاطمه قالیبافان  General Practitioner  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 247 حمید لطیفی نوید  PhD  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 248 علیرضا محمدزاده  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 249 مرتضي مرتضوي فرد  Ophthalmologist  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 250 مریم ملکوتی نژاد  PhD  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 251 مریم  میرلوحی  MD, PhD  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 252 بابک میکائیلی  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 253 نغمه نادمی  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 254 فاطمه نوری  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 255 حمید نوری احمدآبادی  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 256 حميدرضا نيك بين  Ophthalmologist  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 257 احمد واعظ  Medical Doctor  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 258 رضوان کاکولوند  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 259 حسین آقاملائی  PhD  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 260 محمد ابوالحسینی  Resident  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 261 رژین احمدزاده  Student  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 262 پگاه احمدی  Student  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 263 گلديس اسپندار  Ophthalmologist  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 264 سپیده اسدی  Student  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 265 مهرگان بابامحمدی  PhD  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 266 فاطمه بصیری  Student  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 267 نیما بهشتی زاده  Resident  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 268 مژگان پاک بین  Optometrist  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 269 سمیه پیروزمند  PhD  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 270 رامین پیغمبری  Other Degree  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 271 امیر تبریزی  General Practitioner  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 272 ويدا توکلي  Ophthalmologist  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 273 میترا توکلی  MD, PhD  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 274 شبنم  جوانزاد  PhD  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 275 زهرا حاتمی ورزنه  Other Degree  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 276 حميدرضا حسني  Ophthalmologist  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 277 محسن حسين زاده مالكي  Ophthalmologist  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 278 بختيار حسيني  Ophthalmologist  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 279 زهرا حيدري  Optometrist  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 280 سروشا خیاط  Other Degree  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 281 دنا دالمن  Student  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 282 رايموند دانليانتن  Ophthalmologist  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 283 فرخ دبيري  Ophthalmologist  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 284 فیصل راحت  Ophthalmologist  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 285 سحر رنجبردار  Optometrist  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 286 علی زندیه  Student  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 287 كـيـانا  سهـرابـى  Student  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 288 سارا  شفیع  PhD  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 289 سید شمس  Ophthalmologist  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 290 محمدمهدی شهبازی  Ophthalmologist  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 291 علي صادقی طاری  Ophthalmologist  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 292 فاطمه صنیع جهرمی  PhD  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 293 نیکی طالبی  Student  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 294 سید امیرپویا عالم زاده  Resident  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 295 زهرا عامری  Student  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 296 اعظم علواني  Optometrist  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 297 فاطمه عليپور  Ophthalmologist  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 298 محسن علی پور  PhD  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 299 سجاد عموئی ششکل  Student  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 300 امیر غفاری  Student  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 301 علیرضا فارسی نژاد  PhD  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 302 بهزاد قادري  Ophthalmologist  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 303 سیده فاطمه قالیبافان  General Practitioner  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 304 مرتضي مرتضوي فرد  Ophthalmologist  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 305 مریم ملکوتی نژاد  PhD  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 306 سيدمحمدحسين موسوي نيك  Ophthalmologist  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 307 بابک میکائیلی  Student  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 308 غلامعلي نادريان  Ophthalmologist  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 309 فاطمه نوری  Student  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 310 حميدرضا نيك بين  Ophthalmologist  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 311 سعید یادگاری  Ophthalmologist  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 312 حسین آقاملائی  PhD  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 313 محمد ابوالحسینی  Resident  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 314 رژین احمدزاده  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 315 پگاه احمدی  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 316 سپیده اسدی  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 317 خیرالله اولادحاجی  Other Specialist  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 318 مهرگان بابامحمدی  PhD  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 319 نگار برومند  Ophthalmologist  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 320 فاطمه بصیری  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 321 نیما بهشتی زاده  Resident  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 322 سمیه پیروزمند  PhD  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 323 مهسا  پیوسته نژاد  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 324 امیر تبریزی  General Practitioner  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 325 ويدا توکلي  Ophthalmologist  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 326 میترا توکلی  MD, PhD  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 327 عاطفه جهاندیده  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 328 شبنم  جوانزاد  PhD  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 329 کیانا حسن پور  Resident  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 330 حميدرضا حسني  Ophthalmologist  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 331 محسن حسين زاده مالكي  Ophthalmologist  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 332 بختيار حسيني  Ophthalmologist  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 333 زینب حسین پور  Other Degree  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 334 زهرا حيدري  Optometrist  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 335 سروشا خیاط  Other Degree  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 336 دنا دالمن  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 337 رايموند دانليانتن  Ophthalmologist  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 338 فرخ دبيري  Ophthalmologist  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 339 فريده درودگر  Ophthalmologist  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 340 فیصل راحت  Ophthalmologist  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 341 لیلا رضایی  Ophthalmologist  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 342 علی زندیه  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 343 سحر سلیمان زاده  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 344 مرضیه سلیمی  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 345 كـيـانا  سهـرابـى  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 346 فاطمه سوری  PhD  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 347 سارا  شفیع  PhD  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 348 محمدمهدی شهبازی  Ophthalmologist  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 349 مسعود صادقی  PhD  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 350 علي صادقی طاری  Ophthalmologist  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 351 فاطمه صنیع جهرمی  PhD  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 352 نیکی طالبی  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 353 حمیدرضا طلابی  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 354 سید امیرپویا عالم زاده  Resident  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 355 زهرا عامری  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 356 رومینا عبدی  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 357 ماندانا عسکری  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 358 محسن علی پور  PhD  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 359 سجاد عموئی ششکل  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 360 امیر غفاری  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 361 علیرضا فارسی نژاد  PhD  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 362 بهزاد قادري  Ophthalmologist  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 363 سیده فاطمه قالیبافان  General Practitioner  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 364 حمید لطیفی نوید  PhD  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 365 علیرضا محمدزاده  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 366 مرتضي مرتضوي فرد  Ophthalmologist  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 367 مریم ملکوتی نژاد  PhD  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 368 ملیکا منصوری نیا  Other Degree  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 369 بابک میکائیلی  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 370 نغمه نادمی  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 371 فاطمه نوری  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 372 حمید نوری احمدآبادی  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 373 حميدرضا نيك بين  Ophthalmologist  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 374 رضوان کاکولوند  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 375 ملیحه کریمی  PhD  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 376 زهرا آب باریکی  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 377 حسین آقاملائی  PhD  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 378 محمد ابوالحسینی  Resident  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 379 رژین احمدزاده  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 380 پگاه احمدی  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 381 سپیده اسدی  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 382 خیرالله اولادحاجی  Other Specialist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 383 مهرگان بابامحمدی  PhD  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 384 فاطمه بصیری  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 385 علی بهاور  General Practitioner  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 386 نیما بهشتی زاده  Resident  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 387 نیلوفر بینش‌فر  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 388 مژگان پاک بین  Optometrist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 389 سمیه پیروزمند  PhD  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 390 مهسا  پیوسته نژاد  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 391 امیر تبریزی  General Practitioner  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 392 محمد تقوي رفسنجاني  Ophthalmologist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 393 ويدا توکلي  Ophthalmologist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 394 میترا توکلی  MD, PhD  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 395 عاطفه جهاندیده  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 396 شبنم  جوانزاد  PhD  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 397 زهرا حاتمی ورزنه  Other Degree  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 398 مریم حاجی زاده  Ophthalmologist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 399 مهراد  حاجی نوروزی  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 400 حميدرضا حسني  Ophthalmologist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 401 محسن حسين زاده مالكي  Ophthalmologist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 402 بختيار حسيني  Ophthalmologist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 403 زینب حسین پور  Other Degree  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 404 زهرا حيدري  Optometrist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 405 سروشا خیاط  Other Degree  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 406 دنا دالمن  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 407 رايموند دانليانتن  Ophthalmologist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 408 فرخ دبيري  Ophthalmologist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 409 فريده درودگر  Ophthalmologist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 410 فرحان دلاور  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 411 فیصل راحت  Ophthalmologist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 412 لیلا رضایی  Ophthalmologist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 413 سحر رنجبردار  Optometrist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 414 علی زندیه  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 415 سحر سلیمان زاده  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 416 مرضیه سلیمی  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 417 كـيـانا  سهـرابـى  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 418 فاطمه سوری  PhD  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 419 سعید شجاعی  Other Degree  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 420 مهدی شریف زاده  Ophthalmologist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 421 سارا  شفیع  PhD  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 422 محمدمهدی شهبازی  Ophthalmologist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 423 فاطمه‌ صادقی  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 424 مسعود صادقی  PhD  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 425 علي صادقی طاری  Ophthalmologist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 426 فاطمه صنیع جهرمی  PhD  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 427 نیکی طالبی  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 428 حمیدرضا طلابی  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 429 سید امیرپویا عالم زاده  Resident  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 430 زهرا عامری  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 431 رومینا عبدی  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 432 غزال عزیزی  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 433 ماندانا عسکری  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 434 اعظم علواني  Optometrist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 435 فاطمه عليپور  Ophthalmologist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 436 محسن علی پور  PhD  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 437 سجاد عموئی ششکل  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 438 امیر غفاری  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 439 علیرضا فارسی نژاد  PhD  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 440 نسترن فرجی قناد  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 441 بهزاد قادري  Ophthalmologist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 442 سیده فاطمه قالیبافان  General Practitioner  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 443 مسعود گلستانباغ  Ophthalmologist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 444 حمید لطیفی نوید  PhD  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 445 علیرضا محمدزاده  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 446 مرتضي مرتضوي فرد  Ophthalmologist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 447 تینا سادات مفاخریان  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 448 مریم ملکوتی نژاد  PhD  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 449 منصوره منتظرین  Other Degree  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 450 ملیکا منصوری نیا  Other Degree  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 451 سيدمحمدحسين موسوي نيك  Ophthalmologist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 452 بابک میکائیلی  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 453 غلامعلي نادريان  Ophthalmologist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 454 نغمه نادمی  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 455 فاطمه نوری  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 456 حمید نوری احمدآبادی  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 457 حميدرضا نيك بين  Ophthalmologist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 458 رضوان کاکولوند  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 459 ملیحه کریمی  PhD  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 460 حسین آقاملائی  PhD  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 461 محمد ابوالحسینی  Resident  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 462 فرانك اثني عشري  Ophthalmologist  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 463 رژین احمدزاده  Student  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 464 پگاه احمدی  Student  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 465 سپیده اسدی  Student  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 466 مهرگان بابامحمدی  PhD  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 467 فاطمه بصیری  Student  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 468 نیما بهشتی زاده  Resident  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 469 نیلوفر بینش‌فر  Student  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 470 علیرضا پیمان  Ophthalmologist  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 471 امیر تبریزی  General Practitioner  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 472 محمد تقوي رفسنجاني  Ophthalmologist  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 473 میترا توکلی  MD, PhD  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 474 شبنم  جوانزاد  PhD  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 475 زهرا حاتمی ورزنه  Other Degree  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 476 کیانا حسن پور  Resident  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 477 حميدرضا حسني  Ophthalmologist  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 478 محسن حسين زاده مالكي  Ophthalmologist  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 479 بختيار حسيني  Ophthalmologist  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 480 زهرا حيدري  Optometrist  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 481 سروشا خیاط  Other Degree  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 482 دنا دالمن  Student  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 483 رايموند دانليانتن  Ophthalmologist  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 484 فرخ دبيري  Ophthalmologist  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 485 محمد علی درخشان  Other Specialist  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 486 علی زندیه  Student  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 487 غزاله سلطانی  General Practitioner  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 488 كـيـانا  سهـرابـى  Student  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 489 فاطمه سوری  PhD  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 490 مریم شایان  Other Degree  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 491 سارا  شفیع  PhD  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 492 سید شمس  Ophthalmologist  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 493 محمدمهدی شهبازی  Ophthalmologist  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 494 علي صادقی طاری  Ophthalmologist  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 495 فاطمه صنیع جهرمی  PhD  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 496 نیکی طالبی  Student  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 497 سید امیرپویا عالم زاده  Resident  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 498 زهرا عامری  Student  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 499 اعظم علواني  Optometrist  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 500 فاطمه عليپور  Ophthalmologist  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 501 محسن علی پور  PhD  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 502 سجاد عموئی ششکل  Student  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 503 امیر غفاری  Student  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 504 علیرضا فارسی نژاد  PhD  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 505 بهزاد قادري  Ophthalmologist  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/0