ثبت نام شدگان كارگاه


ردیفنام و نام خانوادگیعنوانعنوان کارگاهتاریخساعت مکان
 1 حسین آقاملائی  PhD  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 2 مريم آل طه  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 3 محمد ابوالحسینی  Resident  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 4 رژین احمدزاده  Student  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 5 پگاه احمدی  Student  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 6 سپیده اسدی  Student  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 7 محسن افروزي فر  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 8 خیرالله اولادحاجی  Other Specialist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 9 مهرگان بابامحمدی  PhD  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 10 فاطمه بصیری  Student  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 11 مرتضی بهره یی  Other Degree  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 12 نیما بهشتی زاده  Resident  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 13 مژگان پاک بین  Optometrist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 14 سمیه پیروزمند  PhD  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 15 رامین پیغمبری  Other Degree  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 16 مهسا  پیوسته نژاد  Student  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 17 امیر تبریزی  General Practitioner  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 18 محمد تقوي رفسنجاني  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 19 ويدا توکلي  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 20 میترا توکلی  MD, PhD  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 21 پوریا جلالیان  Medical Doctor  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 22 عاطفه جهاندیده  Student  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 23 شبنم  جوانزاد  PhD  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 24 زهرا حاتمی ورزنه  Other Degree  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 25 مریم حاجی زاده  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 26 سمیرا حسن زاده  Optometrist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 27 حميدرضا حسني  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 28 محسن حسين زاده مالكي  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 29 بختيار حسيني  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 30 زینب حسین پور  Other Degree  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 31 سروشا خیاط  Other Degree  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 32 دنا دالمن  Student  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 33 رايموند دانليانتن  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 34 فرخ دبيري  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 35 روزبه دوست خواه  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 36 فیصل راحت  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 37 منصور راد  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 38 علی زندیه  Student  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 39 راحله  سالاری  PhD  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 40 سحر سلیمان زاده  Student  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 41 مرضیه سلیمی  Student  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 42 كـيـانا  سهـرابـى  Student  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 43 فاطمه سوری  PhD  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 44 مهدی شریف زاده  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 45 سارا  شفیع  PhD  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 46 سيامك شكرالهي  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 47 سید شمس  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 48 محمدمهدی شهبازی  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 49 مسعود صادقی  PhD  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 50 علي صادقی طاری  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 51 فاطمه صنیع جهرمی  PhD  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 52 نیکی طالبی  Student  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 53 سید امیرپویا عالم زاده  Resident  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 54 زهرا عامری  Student  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 55 ماندانا عسکری  Student  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 56 اعظم علواني  Optometrist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 57 فاطمه عليپور  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 58 محسن علی پور  PhD  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 59 سجاد عموئی ششکل  Student  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 60 امیر غفاری  Student  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 61 علیرضا فارسی نژاد  PhD  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 62 جواد فريماني  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 63 بهزاد قادري  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 64 سیده فاطمه قالیبافان  General Practitioner  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 65 مسعود گلستانباغ  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 66 حمید لطیفی نوید  PhD  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 67 علیرضا محمدزاده  Student  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 68 مرتضي مرتضوي فرد  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 69 مریم ملکوتی نژاد  PhD  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 70 ملیکا منصوری نیا  Other Degree  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 71 سيدمحمدحسين موسوي نيك  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 72 بابک میکائیلی  Student  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 73 نغمه نادمی  Student  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 74 فاطمه نوری  Student  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 75 حمید نوری احمدآبادی  Student  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 76 حميدرضا نيك بين  Ophthalmologist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 77 سمیه هاشمیان فرحصاری  Optometrist  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 78 رضوان کاکولوند  Student  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 79 ملیحه کریمی  PhD  Application of Nanotechnology in Ophthalmology  2021/02/17  14:00 - 15:30  Room3
 80 حسین آقاملائی  PhD  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 81 مريم آل طه  Ophthalmologist  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 82 محمد ابوالحسینی  Resident  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 83 رژین احمدزاده  Student  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 84 پگاه احمدی  Student  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 85 سپیده اسدی  Student  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 86 مهرگان بابامحمدی  PhD  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 87 فاطمه بصیری  Student  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 88 سيامك بلالي  Ophthalmologist  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 89 نیما بهشتی زاده  Resident  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 90 سمیه پیروزمند  PhD  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 91 علیرضا پیمان  Ophthalmologist  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 92 امیر تبریزی  General Practitioner  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 93 محمد تقوي رفسنجاني  Ophthalmologist  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 94 ويدا توکلي  Ophthalmologist  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 95 میترا توکلی  MD, PhD  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 96 عاطفه جهاندیده  Student  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 97 شبنم  جوانزاد  PhD  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 98 زهرا حاتمی ورزنه  Other Degree  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 99 کیانا حسن پور  Resident  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 100 حميدرضا حسني  Ophthalmologist  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 101 محسن حسين زاده مالكي  Ophthalmologist  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 102 بختيار حسيني  Ophthalmologist  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 103 سروشا خیاط  Other Degree  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 104 دنا دالمن  Student  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 105 رايموند دانليانتن  Ophthalmologist  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 106 فرخ دبيري  Ophthalmologist  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 107 محمد علی درخشان  Other Specialist  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 108 منصور راد  Ophthalmologist  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 109 علی زندیه  Student  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 110 كـيـانا  سهـرابـى  Student  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 111 فاطمه سوری  PhD  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 112 سارا  شفیع  PhD  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 113 هدی شمس نجف آبادی  PhD  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 114 محمدمهدی شهبازی  Ophthalmologist  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 115 علي صادقی طاری  Ophthalmologist  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 116 فاطمه صنیع جهرمی  PhD  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 117 نیکی طالبی  Student  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 118 حمیدرضا طلابی  Student  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 119 سید امیرپویا عالم زاده  Resident  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 120 زهرا عامری  Student  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 121 ماندانا عسکری  Student  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 122 اعظم علواني  Optometrist  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 123 محسن علی پور  PhD  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 124 سجاد عموئی ششکل  Student  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 125 امیر غفاری  Student  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 126 علیرضا فارسی نژاد  PhD  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 127 نازنین قادری نژاد  Student  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 128 سیده فاطمه قالیبافان  General Practitioner  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 129 علیرضا محمدزاده  Student  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 130 عباس مردانی  Student  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 131 مریم ملکوتی نژاد  PhD  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 132 بابک میکائیلی  Student  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 133 فاطمه نوری  Student  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 134 حميدرضا نيك بين  Ophthalmologist  Isolation of Mesenchymal Stem Cells from the Anterior Layers of the Eye  2021/02/17  16:00 - 17:30  Room3
 135 حسین آقاملائی  PhD  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 136 مريم آل طه  Ophthalmologist  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 137 رژین احمدزاده  Student  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 138 پگاه احمدی  Student  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 139 سپیده اسدی  Student  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 140 مهرگان بابامحمدی  PhD  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 141 نگار برومند  Ophthalmologist  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 142 فاطمه بصیری  Student  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 143 نیما بهشتی زاده  Resident  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 144 مهرداد بهمنش  PhD  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 145 سمیه پیروزمند  PhD  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 146 امیر تبریزی  General Practitioner  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 147 میترا توکلی  MD, PhD  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 148 عاطفه جهاندیده  Student  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 149 شبنم  جوانزاد  PhD  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 150 زهرا حاتمی ورزنه  Other Degree  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 151 مریم حاجی زاده  Ophthalmologist  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 152 حميدرضا حسني  Ophthalmologist  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 153 محسن حسين زاده مالكي  Ophthalmologist  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 154 بختيار حسيني  Ophthalmologist  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 155 سروشا خیاط  Other Degree  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 156 دنا دالمن  Student  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 157 رايموند دانليانتن  Ophthalmologist  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 158 فرخ دبيري  Ophthalmologist  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 159 محمد علی درخشان  Other Specialist  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 160 فريده درودگر  Ophthalmologist  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 161 فیصل راحت  Ophthalmologist  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 162 منصور راد  Ophthalmologist  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 163 سيد مهدي رضايت  PhD  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 164 علی زندیه  Student  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 165 سحر سلیمان زاده  Student  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 166 مرضیه سلیمی  Student  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 167 كـيـانا  سهـرابـى  Student  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 168 فاطمه سوری  PhD  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 169 سارا  شفیع  PhD  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 170 محمدمهدی شهبازی  Ophthalmologist  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 171 مسعود صادقی  PhD  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 172 علي صادقی طاری  Ophthalmologist  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 173 فاطمه صنیع جهرمی  PhD  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 174 نیکی طالبی  Student  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 175 سید امیرپویا عالم زاده  Resident  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 176 زهرا عامری  Student  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 177 ماندانا عسکری  Student  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 178 محسن علی پور  PhD  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 179 سجاد عموئی ششکل  Student  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 180 امیر غفاری  Student  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 181 علیرضا فارسی نژاد  PhD  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 182 بهزاد قادري  Ophthalmologist  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 183 نازنین قادری نژاد  Student  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 184 سیده فاطمه قالیبافان  General Practitioner  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 185 علیرضا محمدزاده  Student  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 186 مرتضي مرتضوي فرد  Ophthalmologist  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 187 مریم ملکوتی نژاد  PhD  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 188 بابک میکائیلی  Student  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 189 فاطمه نوری  Student  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 190 حمید نوری احمدآبادی  Student  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 191 حميدرضا نيك بين  Ophthalmologist  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 192 رضوان کاکولوند  Student  Commercialization of Nano Products in Ophthalmology  2021/02/17  18:00 - 19:30  Room2
 193 حسین آقاملائی  PhD  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 194 محمد ابوالحسینی  Resident  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 195 رژین احمدزاده  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 196 پگاه احمدی  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 197 گلديس اسپندار  Ophthalmologist  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 198 سپیده اسدی  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 199 مهرگان بابامحمدی  PhD  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 200 فاطمه بصیری  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 201 نیما بهشتی زاده  Resident  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 202 مژگان پاک بین  Optometrist  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 203 سمیه پیروزمند  PhD  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 204 مهسا  پیوسته نژاد  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 205 امیر تبریزی  General Practitioner  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 206 محمد تقوي رفسنجاني  Ophthalmologist  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 207 ويدا توکلي  Ophthalmologist  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 208 میترا توکلی  MD, PhD  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 209 عاطفه جهاندیده  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 210 شبنم  جوانزاد  PhD  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 211 زهرا حاتمی ورزنه  Other Degree  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 212 حميدرضا حسني  Ophthalmologist  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 213 محسن حسين زاده مالكي  Ophthalmologist  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 214 بختيار حسيني  Ophthalmologist  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 215 زینب حسین پور  Other Degree  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 216 زهرا حيدري  Optometrist  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 217 سروشا خیاط  Other Degree  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 218 دنا دالمن  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 219 رايموند دانليانتن  Ophthalmologist  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 220 فرخ دبيري  Ophthalmologist  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 221 فیصل راحت  Ophthalmologist  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 222 علی زندیه  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 223 لیلا ستاریان  PhD  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 224 سحر سلیمان زاده  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 225 مرضیه سلیمی  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 226 كـيـانا  سهـرابـى  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 227 فاطمه سوری  PhD  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 228 مهدی شریف زاده  Ophthalmologist  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 229 سارا  شفیع  PhD  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 230 محمدمهدی شهبازی  Ophthalmologist  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 231 علي صادقی طاری  Ophthalmologist  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 232 فاطمه صنیع جهرمی  PhD  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 233 نیکی طالبی  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 234 حمیدرضا طلابی  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 235 سید امیرپویا عالم زاده  Resident  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 236 زهرا عامری  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 237 رومینا عبدی  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 238 ماندانا عسکری  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 239 مصطفي عظيم زاده  PhD  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 240 محسن علی پور  PhD  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 241 سجاد عموئی ششکل  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 242 امیر غفاری  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 243 علیرضا فارسی نژاد  PhD  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 244 سیده فاطمه قالیبافان  General Practitioner  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 245 حمید لطیفی نوید  PhD  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 246 علیرضا محمدزاده  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 247 مرتضي مرتضوي فرد  Ophthalmologist  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 248 مریم ملکوتی نژاد  PhD  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 249 مریم  میرلوحی  MD, PhD  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 250 بابک میکائیلی  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 251 نغمه نادمی  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 252 فاطمه نوری  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 253 حمید نوری احمدآبادی  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 254 حميدرضا نيك بين  Ophthalmologist  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 255 احمد واعظ  Medical Doctor  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 256 رضوان کاکولوند  Student  Microfluidics in Medicine and Ophthalmology  2021/02/18  14:00 - 15:30  Room2
 257 حسین آقاملائی  PhD  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 258 محمد ابوالحسینی  Resident  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 259 رژین احمدزاده  Student  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 260 پگاه احمدی  Student  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 261 گلديس اسپندار  Ophthalmologist  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 262 سپیده اسدی  Student  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 263 مهرگان بابامحمدی  PhD  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 264 فاطمه بصیری  Student  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 265 نیما بهشتی زاده  Resident  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 266 مژگان پاک بین  Optometrist  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 267 سمیه پیروزمند  PhD  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 268 رامین پیغمبری  Other Degree  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 269 امیر تبریزی  General Practitioner  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 270 ويدا توکلي  Ophthalmologist  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 271 میترا توکلی  MD, PhD  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 272 شبنم  جوانزاد  PhD  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 273 زهرا حاتمی ورزنه  Other Degree  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 274 حميدرضا حسني  Ophthalmologist  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 275 محسن حسين زاده مالكي  Ophthalmologist  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 276 بختيار حسيني  Ophthalmologist  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 277 زهرا حيدري  Optometrist  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 278 سروشا خیاط  Other Degree  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 279 دنا دالمن  Student  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 280 رايموند دانليانتن  Ophthalmologist  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 281 فرخ دبيري  Ophthalmologist  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 282 فیصل راحت  Ophthalmologist  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 283 سحر رنجبردار  Optometrist  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 284 علی زندیه  Student  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 285 كـيـانا  سهـرابـى  Student  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 286 سارا  شفیع  PhD  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 287 سید شمس  Ophthalmologist  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 288 محمدمهدی شهبازی  Ophthalmologist  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 289 علي صادقی طاری  Ophthalmologist  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 290 فاطمه صنیع جهرمی  PhD  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 291 نیکی طالبی  Student  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 292 سید امیرپویا عالم زاده  Resident  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 293 زهرا عامری  Student  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 294 اعظم علواني  Optometrist  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 295 فاطمه عليپور  Ophthalmologist  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 296 محسن علی پور  PhD  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 297 سجاد عموئی ششکل  Student  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 298 امیر غفاری  Student  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 299 علیرضا فارسی نژاد  PhD  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 300 بهزاد قادري  Ophthalmologist  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 301 سیده فاطمه قالیبافان  General Practitioner  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 302 مرتضي مرتضوي فرد  Ophthalmologist  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 303 مریم ملکوتی نژاد  PhD  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 304 سيدمحمدحسين موسوي نيك  Ophthalmologist  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 305 بابک میکائیلی  Student  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 306 غلامعلي نادريان  Ophthalmologist  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 307 فاطمه نوری  Student  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 308 حميدرضا نيك بين  Ophthalmologist  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 309 سعید یادگاری  Ophthalmologist  Safety Evaluation of Ophthalmic Products and Preparations  2021/02/18  16:00 - 17:30  Room2
 310 حسین آقاملائی  PhD  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 311 محمد ابوالحسینی  Resident  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 312 رژین احمدزاده  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 313 پگاه احمدی  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 314 سپیده اسدی  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 315 خیرالله اولادحاجی  Other Specialist  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 316 مهرگان بابامحمدی  PhD  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 317 نگار برومند  Ophthalmologist  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 318 فاطمه بصیری  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 319 نیما بهشتی زاده  Resident  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 320 سمیه پیروزمند  PhD  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 321 مهسا  پیوسته نژاد  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 322 امیر تبریزی  General Practitioner  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 323 ويدا توکلي  Ophthalmologist  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 324 میترا توکلی  MD, PhD  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 325 عاطفه جهاندیده  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 326 شبنم  جوانزاد  PhD  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 327 کیانا حسن پور  Resident  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 328 حميدرضا حسني  Ophthalmologist  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 329 محسن حسين زاده مالكي  Ophthalmologist  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 330 بختيار حسيني  Ophthalmologist  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 331 زینب حسین پور  Other Degree  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 332 زهرا حيدري  Optometrist  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 333 سروشا خیاط  Other Degree  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 334 دنا دالمن  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 335 رايموند دانليانتن  Ophthalmologist  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 336 فرخ دبيري  Ophthalmologist  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 337 فريده درودگر  Ophthalmologist  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 338 فیصل راحت  Ophthalmologist  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 339 علی زندیه  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 340 سحر سلیمان زاده  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 341 مرضیه سلیمی  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 342 كـيـانا  سهـرابـى  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 343 فاطمه سوری  PhD  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 344 سارا  شفیع  PhD  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 345 محمدمهدی شهبازی  Ophthalmologist  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 346 مسعود صادقی  PhD  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 347 علي صادقی طاری  Ophthalmologist  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 348 فاطمه صنیع جهرمی  PhD  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 349 نیکی طالبی  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 350 حمیدرضا طلابی  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 351 سید امیرپویا عالم زاده  Resident  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 352 زهرا عامری  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 353 رومینا عبدی  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 354 ماندانا عسکری  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 355 محسن علی پور  PhD  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 356 سجاد عموئی ششکل  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 357 امیر غفاری  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 358 علیرضا فارسی نژاد  PhD  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 359 بهزاد قادري  Ophthalmologist  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 360 سیده فاطمه قالیبافان  General Practitioner  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 361 حمید لطیفی نوید  PhD  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 362 علیرضا محمدزاده  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 363 مرتضي مرتضوي فرد  Ophthalmologist  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 364 مریم ملکوتی نژاد  PhD  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 365 ملیکا منصوری نیا  Other Degree  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 366 بابک میکائیلی  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 367 نغمه نادمی  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 368 فاطمه نوری  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 369 حمید نوری احمدآبادی  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 370 حميدرضا نيك بين  Ophthalmologist  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 371 رضوان کاکولوند  Student  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 372 ملیحه کریمی  PhD  Fabrication of Nanofiber Scaffolds Used in Eye Regenerative Medicine  2021/02/18  18:00 - 19:30  Room2
 373 زهرا آب باریکی  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 374 حسین آقاملائی  PhD  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 375 محمد ابوالحسینی  Resident  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 376 رژین احمدزاده  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 377 پگاه احمدی  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 378 سپیده اسدی  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 379 خیرالله اولادحاجی  Other Specialist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 380 مهرگان بابامحمدی  PhD  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 381 فاطمه بصیری  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 382 علی بهاور  General Practitioner  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 383 نیما بهشتی زاده  Resident  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 384 نیلوفر بینش‌فر  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 385 مژگان پاک بین  Optometrist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 386 سمیه پیروزمند  PhD  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 387 مهسا  پیوسته نژاد  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 388 امیر تبریزی  General Practitioner  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 389 محمد تقوي رفسنجاني  Ophthalmologist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 390 ويدا توکلي  Ophthalmologist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 391 میترا توکلی  MD, PhD  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 392 عاطفه جهاندیده  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 393 شبنم  جوانزاد  PhD  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 394 زهرا حاتمی ورزنه  Other Degree  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 395 مریم حاجی زاده  Ophthalmologist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 396 مهراد  حاجی نوروزی  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 397 حميدرضا حسني  Ophthalmologist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 398 محسن حسين زاده مالكي  Ophthalmologist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 399 بختيار حسيني  Ophthalmologist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 400 زینب حسین پور  Other Degree  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 401 زهرا حيدري  Optometrist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 402 سروشا خیاط  Other Degree  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 403 دنا دالمن  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 404 رايموند دانليانتن  Ophthalmologist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 405 فرخ دبيري  Ophthalmologist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 406 فريده درودگر  Ophthalmologist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 407 فرحان دلاور  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 408 فیصل راحت  Ophthalmologist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 409 سحر رنجبردار  Optometrist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 410 علی زندیه  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 411 سحر سلیمان زاده  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 412 مرضیه سلیمی  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 413 كـيـانا  سهـرابـى  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 414 فاطمه سوری  PhD  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 415 سعید شجاعی  Other Degree  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 416 مهدی شریف زاده  Ophthalmologist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 417 سارا  شفیع  PhD  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 418 محمدمهدی شهبازی  Ophthalmologist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 419 فاطمه‌ صادقی  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 420 مسعود صادقی  PhD  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 421 علي صادقی طاری  Ophthalmologist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 422 فاطمه صنیع جهرمی  PhD  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 423 نیکی طالبی  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 424 حمیدرضا طلابی  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 425 سید امیرپویا عالم زاده  Resident  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 426 زهرا عامری  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 427 رومینا عبدی  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 428 غزال عزیزی  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 429 ماندانا عسکری  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 430 اعظم علواني  Optometrist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 431 فاطمه عليپور  Ophthalmologist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 432 محسن علی پور  PhD  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 433 سجاد عموئی ششکل  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 434 امیر غفاری  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 435 علیرضا فارسی نژاد  PhD  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 436 نسترن فرجی قناد  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 437 بهزاد قادري  Ophthalmologist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 438 سیده فاطمه قالیبافان  General Practitioner  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 439 مسعود گلستانباغ  Ophthalmologist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 440 حمید لطیفی نوید  PhD  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 441 علیرضا محمدزاده  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 442 مرتضي مرتضوي فرد  Ophthalmologist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 443 تینا سادات مفاخریان  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 444 مریم ملکوتی نژاد  PhD  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 445 منصوره منتظرین  Other Degree  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 446 ملیکا منصوری نیا  Other Degree  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 447 سيدمحمدحسين موسوي نيك  Ophthalmologist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 448 بابک میکائیلی  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 449 غلامعلي نادريان  Ophthalmologist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 450 نغمه نادمی  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 451 فاطمه نوری  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 452 حمید نوری احمدآبادی  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 453 حميدرضا نيك بين  Ophthalmologist  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 454 رضوان کاکولوند  Student  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 455 ملیحه کریمی  PhD  Nano Ocular Drug Delivery Systems  2021/02/19  18:00 - 19:30  Room2
 456 حسین آقاملائی  PhD  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 457 محمد ابوالحسینی  Resident  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 458 فرانك اثني عشري  Ophthalmologist  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 459 رژین احمدزاده  Student  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 460 پگاه احمدی  Student  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 461 سپیده اسدی  Student  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 462 مهرگان بابامحمدی  PhD  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 463 فاطمه بصیری  Student  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 464 نیما بهشتی زاده  Resident  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 465 نیلوفر بینش‌فر  Student  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 466 علیرضا پیمان  Ophthalmologist  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 467 امیر تبریزی  General Practitioner  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 468 محمد تقوي رفسنجاني  Ophthalmologist  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 469 میترا توکلی  MD, PhD  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 470 شبنم  جوانزاد  PhD  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 471 زهرا حاتمی ورزنه  Other Degree  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 472 کیانا حسن پور  Resident  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 473 حميدرضا حسني  Ophthalmologist  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 474 محسن حسين زاده مالكي  Ophthalmologist  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 475 بختيار حسيني  Ophthalmologist  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 476 زهرا حيدري  Optometrist  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 477 سروشا خیاط  Other Degree  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 478 دنا دالمن  Student  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 479 رايموند دانليانتن  Ophthalmologist  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 480 فرخ دبيري  Ophthalmologist  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 481 محمد علی درخشان  Other Specialist  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 482 علی زندیه  Student  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 483 غزاله سلطانی  General Practitioner  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 484 كـيـانا  سهـرابـى  Student  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 485 فاطمه سوری  PhD  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 486 مریم شایان  Other Degree  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 487 سارا  شفیع  PhD  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 488 سید شمس  Ophthalmologist  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 489 محمدمهدی شهبازی  Ophthalmologist  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 490 علي صادقی طاری  Ophthalmologist  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 491 فاطمه صنیع جهرمی  PhD  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 492 نیکی طالبی  Student  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 493 سید امیرپویا عالم زاده  Resident  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 494 زهرا عامری  Student  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 495 اعظم علواني  Optometrist  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 496 فاطمه عليپور  Ophthalmologist  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 497 محسن علی پور  PhD  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 498 سجاد عموئی ششکل  Student  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 499 امیر غفاری  Student  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 500 علیرضا فارسی نژاد  PhD  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 501 بهزاد قادري  Ophthalmologist  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 502 سیده فاطمه قالیبافان  General Practitioner  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 503 مرتضي مرتضوي فرد  Ophthalmologist  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 504 مریم ملکوتی نژاد  PhD  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 505 بابک میکائیلی  Student  Limbal-Epithelial Stem Cells (LESCs) Isolation and Expansion from Rabbit Corneal Limbus  2021/02/19  20:00 - 21:30  Room2
 506 فاطمه نوری  Student